วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Share: