รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป
รายชื่อพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการตรวจสุข

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

บัญชีรายละเอียดการจ้างพนักงาน
รายงานการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร2
รายงานการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

admin

Share: