Posted in เอกสารเผยแพร่

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับ อบต หนองแวง

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

การมอบอำนาจการตัดสินใจ

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองแวง

Continue Reading...