ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.ปกข้อบัญญัติ.xlsx
2.สารบัญ.docx
3.-ส่วนที่-1.xlsx
4.คำแถลงงบประมาณ.xlsx
5.คำแถลง.xlsx
6.หน้า-4รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.xlsx
7.-ส่วนที่-2.xlsx
8.หน้า-6รายละเอียดแบ่งตามด้าน.xlsx
9.หน้า-7-10-รายละเอียดแบ่งตามแผนงาน.xlsx
10.หน้า-11-12.xlsx
11.ประมาณการรายรับ-หน้า-13-15.xlsx
12.รายละเอียดประมาณการรายรับ-หน้า-16-18.xlsx

Share:

Author: admin