ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Share: