Posted in กิจการสภา

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

เรียกประชุมสภาองค์การบริห…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

การบันทึกรายงานการประชุมส…

Continue Reading...