Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน เอกสารเผยแพร่

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน อื่นๆ

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน อื่นๆ

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

Continue Reading...