ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้พี่น้องประชาชน

ท่านนายกก้อน ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สั่งการเร่งดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้พี่น้องประชาชน สัญจรไปมาอย่างสะดวก ปลอดภัย ได้แก่ 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายหลังโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายข้างวัดหนองกระโซ่-ทางโค้งร้านไก่ใหญ่ 3. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 11-หมู 8 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 สายบ้านนางสมไฉน คำนนท์ 5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 สายบ้านนางสาวเลิศวิไล อ่างคำ 6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายบ้านนายธงไทย อ่างแก้ว 7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 สายบ้านนางกรม ผากา 8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 ทางเข้าวัดสมเด็จ 9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4-ม.3 สายนาคำเสียด 10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 สายปากทางวัดป่าสัก-บ้านป่งแดง มีทั้งหมด 10 สาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปยังแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรต่อไป…

Share:

Author: admin