👉เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 อบต.หนองแวง โดยนายก้อน ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี สุพร หัวหน้าสำนักปลัด เป็นตัวแทนรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ ผ่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร👈

admin

Share: