ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจร้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.63 ถึงเดือน ธ.ค.63)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง+(รายไตรมา
รายละเอียดแนบท้ายฯ(รายไตรมาสที่1)

 

admin

Share: