แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสมานสังฆวิเวก - ถนนลาดยาง มห. ถ. 51-003 หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ ตำบลหนองแวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,950.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 30/11/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ (สายสวนยางนางดวงจันทร์ - วัดสมานสังฆวิเวก 04/04/2022
รถบรรทุก(ดีเซล) 24/03/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง มห.ถ.51-003 บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 11 -บ้านโนนสะอาด หมู่ที่8 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,640 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 30/08/2021
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน 11/08/2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าต้นยม ถึง วัดภูสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าต้นยม ตำบลหนองแวง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 สายทาง 02/12/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 - บ้านหนองข่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 สายทาง 02/12/2020
ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบปิด หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 50 บ่อ 05/11/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดเหล่าหลวง ถึงวัดภูฮัง หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวง ตำบลหนองแวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 สายทาง 05/11/2020
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นาคำมะอีด หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ - หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปือย ตำบลหนองแวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 04/11/2020
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสาวิตรี - บ้านนายทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง 24/01/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโนนสะอาด (นานายชิด ศรีสุข - นานางหนู กาฬจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าต้นยม (สายภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านป่งแดง (สายภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกท์ หมู่ 6 บ้านโนนก่อ (สายภายในหมููู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า (สายภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเตาถ่าน (สายไปวัดภูฮัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวง (สายกลางหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านบังอี่ (สายวัดป่าสัก-บานป่งแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระโซ่ (สายภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหนองกกเปลือย (สายไปวัดป่านาดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านหนองแวง (สายข้างโรงเรียนแวงใหญ่ ฯ - สี่แยกวัดภูคำมะอีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั๊มซับเมอร์ส หมู่ 2 บ้านหนองข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองข่า (สายบ้านนายสมพงษ์ ศรีสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง (สายข้าง รพ.สต. - บ้านนายสุภชัย ไชยสัจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกล โครงการปรับเกรดเกลี่ยถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า (สายนายอินแปลง ยืนยง-บ้านนายสมัย ยืนยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด (สายนานายทวี สุพร-นานายเพชร รวงทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน (สายบ้านนายสง่า ดอกจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวง (สายบ้านนายหวาน รูปคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสมานสังฆวิเวก - ถนนลาดยาง มห. ถ. 51-003 หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ ตำบลหนองแวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,950.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/12/2022
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิด 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าต้นยม ถึง วัดภูสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าต้นยม ตำบลหนองแวง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นาคำมะอีด หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ - หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปือย ตำบลหนองแวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสาวิตรี - บ้านนายทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยก มห 3009 ทางเข้าโรงงานยางยุนเฟง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง - บ้านนายเจริญ ยืนยง หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสาวิตรี - บ้านนายทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยก มห 3009 ทางเข้าโรงงานยางยุนเฟง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง - บ้านนายเจริญ ยืนยง หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสาวิตรี - บ้านนายทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยก มห 3009 ทางเข้าโรงงานยางยุนเฟง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง - บ้านนายเจริญ ยืนยง หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/02/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดสมานสังฆวิเวก - ถนนลาดยาง มห. ถ. 51-003 หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ ตำบลหนองแวง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,950.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2022
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิด 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแสง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 - บ้านหนองข่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าต้นยม ถึง วัดภูสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าต้นยม ตำบลหนองแวง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นาคำมะอีด หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ - หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปือย ตำบลหนองแวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดเหล่าหลวง ถึงวัดภูฮัง หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวง ตำบลหนองแวง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 50 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยก มห 3009 ทางเข้าโรงงานยางยุนเฟง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง - บ้านนายเจริญ ยืนยง หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสาวิตรี - บ้านนายทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยก มห 3009 ทางเข้าโรงงานยางยุนเฟง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง - บ้านนายเจริญ ยืนยง หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสาวิตรี - บ้านนายทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยก มห 3009 ทางเข้าโรงงานยางยุนเฟง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง - บ้านนายเจริญ ยืนยง หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสาวิตรี - บ้านนายทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง (สายข้าง รพ.สต. - บ้านนายสุภชัย ไชยสัจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและววิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2023
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กนท 615 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กช 2325 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2455 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาดและโรคติดต่อ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2023
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (จำนวน 6 หลัง) ศพด.หนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2023
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2023
ซื้อวัสดุจราจร สำหรับ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2023
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวง (สายบ้านนายหวาน รูปคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวง (สายลานมันนายคิงคอง-ถนน มห. ถ. 51-003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า (สายนายอินแปลง ยืนยง-บ้านนายสมัย ยืนยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน (สายบ้านนายสง่า ดอกจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิด 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยก มห 3009 ทางเข้าโรงงานยางยุนเฟง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง - บ้านนายเจริญ ยืนยง หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสาวิตรี - บ้านนายทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยก มห 3009 ทางเข้าโรงงานยางยุนเฟง) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง - บ้านนายเจริญ ยืนยง หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางสาวิตรี - บ้านนายทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรกล โครงการปรับเกรดเกลี่ยถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเตาถ่าน (สายไปวัดภูฮัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูลงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2023
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิด 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2023
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2 จุด หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
ซื้อวัสดุซ่อมแซมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2021
ซื้อซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานส่วนตำบลหนองแวง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่